Övergripande forskning – Tomatis metod och musik i allmänhet.

Tomatis lyssningsmetodik har under mer än ett halvt sekel använts för att förbättra språkutveckling, koncentrationsförmågan samt minska inlärningssvårigheter barn och ungdomar. De studier som rapporterats och som finns publicerade i vetenskapliga tidskrifter har över lag gjorts på relativt små material vilket försvårar tolkningen av resultaten. För att ge en mera ”robust” bild av eventuella effekter av Tomatis lyssningsträning gjordes en metanalys (man vägt samman resultaten från olika studier). Materialet är basera på ett antal studier som uppfyllde vissa kvalitetskriterier, som kontrollgrupp och beskrivning av den undersökta populationen.

Författaren delade in data från de olika studierna i fem olika kategorier; Hörsel; Kognition, Språk, Personlig och social utveckling samt Psykomotorisk utveckling. De starkaste sambanden fanns mellan Tomatis träning och språkutveckling samt mellan träning och psykomotorisk utveckling. Säkerställda samband, dock något svagare, rapporterades mellan träning och personlig och social utveckling samt kognition (Gilmor, 1999).  Det finns idag få publikationer om Tomatis metodens effekter på vuxna. I en studie på musiker med olika stressymptom rapporterar författaren en förbättrad förmåga att lyssna, förbättringar av röstkvalitet och ett bättre psykologiskt välbefinnande (duPlessis et al. 2001).

Metoden har i klinisk verksamhet eller det man kan kalla beprövad erfarenhet, visat sig ha gynnsamma effekter på vuxna personer med koncentrations svårigheter, störd sömn, minnessvårigheter och nedstämdhet, funktionsstörningar som alla är vanligt förekommande symptom bland personer som lider av olika stress –och utmattningstillstånd (länk resultatrapporter).

En del av Tomatis effekten baseras sannolikt på generella effekter av musik. Kunskapen om musikens och ljudets effekter på människans emotioner och om hur musiken påverkar musikutövare har vuxit lavinartat under det senaste decenniet. Vidare har den snabbt växande kunskapsmassan som grundar sig på forskningen om hjärnans utveckling, funktion, sjukdomstillstånd och rehabilitering bidragit till att vi i dag har förklaringsmodeller som kan förklara vissa av musikens effekter. Följande påståenden  har stöd i den vetenskapliga litteraturen:

 • Vårt nervsystem är utvecklat för att respondera på olika stimuli från våra sinnesorgan.
 • Vår hjärna är utvecklad för att processa dessa signaler som sedan bidrar till att modifiera vårt medvetna och omedvetna beteende.
 • Hjärnan behöver stimulans för att utvecklas.
 • Hjärnan behöver stimulans för att återhämta sig efter skador, skador som kan uppkomma efter långvarig stress och emotionell belastning.

 

Vad händer när vi lyssnar på musik

Det primära akustiska systemet hos människan är hörselnerven, hjärnstammen, thalamus (en del av den primitiva hjärnan) och de delar av hjärnan (cortex) som processar ljud. I hörselsnäckan, som finns i innerörat, omvandlas tonerna (ljudet) till elektriska signaler som via komplicerade nervnätverk når olika delar av hjärnan. Vårt hörselcentrum finns i temporal loberna i vardera hjärnhalvan. Den senaste forskning har visat att musik och ljud inte bara processas i det audiosensoriska centrat utan hanteras på flera ställen i vår hjärna. Det audiosensoriska systemet är ett av våra viktigaste processcentra i hjärnan som genom att sortera och prioritera ljudstimuli gör det möjligt för oss att uppfatta och orientera oss i vår omgivning. Vi hör med våra öron men tolkningen av vad vi hör beror på vår förmåga att lyssna och processa signalerna. I tolkningsprocess ingår akustiska men också och mentala och emotionella komponenter.  Förutom luftburna ljudsignaler som kommer in via örat registrerar vi ljud via känselreceptorer i huden och via vårt skelett som reagerar på de vibrationer som ljudet skapar.

I elektroencefalografi (EEG) studier (mätning av hjärnaktivitet) har man kunnat registrera en förändrad hjärnaktivitet inte bara i temporal loberna utan också i frontalloben i samband med musikupplevelser. I frontalloben formas det kognitiva beteende och personligheten, härifrån styrs de exekutiva funktioner, d.v.s. en samordning av tankar och aktiviteter så att vi ska kunna uppnå våra mål och intensioner. Vidare styrs vår sociala kontroll från frontalloben det som gör att vi uppför oss socialt korrekt i den omgivning som vi befinner oss i.

Under de senaste åren har studier publicerats som visar att musik har gynnsamma effekter på smärta (Nilsson 2008), att musik påverkar det autonoma nervsystemet d.v.s. blodtryck, hjärt- och andningsfrekvens immunologiska och endokrina funktionen (Richard 2008; Myskja 2000). I en artikel i ”Medical Hypotheses” diskuterar författarna musikens möjliga påverkan på hjärnans plasticitet och reparationsprocess (Fukui & Toyoshima 2008). Musik i olika tappningar har effekter på våra fysiologiska och mentala processer. Nedan hittar du ett antal referenser som publicerats i olika vetenskapliga tidningar, både avseende Tomatis metoden och musik i allmänhet.

 

Vetenskapliga artiklar: Tomatismetoden

 • Corbett, Blythe A; Shickman, Kathryn; Ferrer, Emilio. Brief report: The effects of Tomatis sound therapy on language in children with autism.
  [References]. [Journal; Peer Reviewed Journal] Journal of Autism and Developmental Disorders. 38(3) Mar 2008, 562-566.
 • Mason, Roger Anthony. Audiation, cochlear function, and the musical ear of Alfred Tomatis. [Dissertation Abstract] Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. Vol 62(3-A), Sep 2001, pp. 956.
 • Mason, Roger Anthony. Audiation, cochlear function, and the musical ear of Alfred Tomatis. [Dissertation Abstract] Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences. Vol 62(3-A), Sep 2001, pp. 956.
 • du Plessis, Wynand; Burger, Stefan; Munro, Marth; Wissing, Daan; Nel, Werner. Multimodal enhancement of culturally diverse, young adult musicians: A pilot study involving the Tomatis Method. [References]. [Journal; Peer Reviewed Journal] South African Journal of Psychology. Vol 31(3) Aug 2001, 35-42.
 • Thompson, Billie M; Andrews, Susan R. An historical commentary on the physiological effects of music: Tomatis, Mozart and neuropsychology.  Integrative Physiological & Behavioral Science. Vol 35(3) Jul-Sep 2000, 174-188.
 • Gilmore T. The efficacy of the Tomatis method for children with learninf and communication disorders: A meta-analysis. International Journal of Listening. Vol 13; 1999, pp 12-23.
 • Bertele, Laura. Body and language: The Tomatis and Mezieres methods and their applications in childhood psychoses. [Italian]. [Journal; Peer Reviewed Journal] Italian Journal of Intellective Impairment. Vol 3(2) Nov 1990, 255-258.
 • Kershner, John R; Cummings, Richard L; Clarke, Kenneth A; Hadfield, Audrey J. Two-year evaluation of the Tomatis Listening Training Program with learning disabled children. [Journal; Peer Reviewed Journal] Learning Disability Quarterly. Vol 13(1) Win 1990, 43-53.
 • Gilmor, Timothy M. The Tomatis method and the genesis of listening. [Journal; Peer Reviewed Journal] Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health. Vol 4(1) Fal 1989, 9-26.
 • Gomez, M; Tomkiewicz, S. The Tomatis’ myth. [French]. [Journal; Peer Reviewed Journal] Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence. Vol 30(12) Dec 1982, 681-689.
 • Cummings, Richard L. An evaluation of the Tomatis Listening Training Program. [Dissertation Abstract] Dissertation Abstracts International. Vol 47(3-A), Sep 1986, pp. 858-859.
 • Cook, Pat Moffitt. Music, imagery, and healing. [References]. [Book; Edited Book] Sheikh, Anees A (Ed). (2003). Healing images: The role of imagination in health. (pp. 115-138). xii, 530 pp. Amityville, NY, US: Baywood Publishing Co.
 • Van Jaarsveld, Pieter E; du Plessis, Wynand F. Audio-psycho-phonology at Potchefstroom: A review. [Journal; Peer Reviewed Journal] South African Journal of Psychology. Vol 18(4) Dec 1988, 136-143.

Intressanta referenser för musik I allmänhet.

 • Fukai HM., Toyoshima K. 2008. Music facilitates the neurogenesis, regeneration and repair of neurons. Science Direct, Medical Hypotheses Aug 2008 (Epub ahead of print).
 • Sokhadze EM. 2007. Effects if music on the recovery of autonomic and electrcortical activity after stress induced by aversive visual stimuli. App Psychophysiol Biofeedback 32; 31-50.
 • Zatorre RJ., Chen JL. Penhune VB. 2007. When the brain plays music;auditory-motor interactions in music persception and production. Neuriscience, 8547-5558.
 • Boso M. Politi P. Barale F. Enzo E. 2006. Neurophysiology and neurobiology of the musical experience. Funct Neurol 21; 187-91.
 • Satoh M. Takeda K. Nagata K. Shimosegawa E. Kuzuhara D. 2006. Positron-Emission tomography of brain regions activated by recognition of familiar music. Am J Neuroradial 27: 1101-06.
 • Baumgartner T., Lutz K., Schmidt C., Jäncke L. 2006. The emotional power of music. How music enhance the feeling of affective pictures. Brain Research , 1075; pp151-164.
 • Richard NS., Toukhsati SR., Field SE. 2005. The effect of music and cognitive performance:  Insight from neurobiological and animal studies. Behav Cogn Neuriosci Rev 4; 235.
 • Nickel AK. Hillecke T. Argstatter H. Bolay HV. 2005. Outcome research in music therapy: a step on the long road to an evidence-based treatment. Ann N Y Acad Sci 1060: 283-93.
 • Janata P. Brain networks that track musical structure. 2005. Ann N Y Acad Sci ; 1060: 111-24.
 • Altermuller E. Schurmann K. Lim VK. Parlitz D. 2002. Hits to the left, flops to the right: different emotions during listening to music are reflected in cortical lateralization patterens. Neuropsychologia 40; pp. 2242-2256

 

Mer om forskning

På den internationella webbsidan för Tomatismetoden www.tomatis.com finns en mängd referenser till resultatuppföljningar och forskning. Materialet är indelat i tre grupper:

Psychological Disorders

http://www.tomatis.com/en/tomatis-method/research-and-results/psychological-disorders.html

Auditory Processing Disorders

http://www.tomatis.com/en/tomatis-method/research-and-results/auditory-processing-disorders.html

Learning Disabilities and Behavior problems

http://www.tomatis.com/en/tomatis-method/research-and-results/learning-disabilities-and-behavior-problems.html

Ytterligare forskningsstudier finns på: http://tomatisassociation.org/